De basisbeginselen van de AVG: een gids voor bedrijven en individuen

Schrijver

Emma Venema

Onderwerp Blog
Gepubliceerd op

februari 23, 2024

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geen abstracte set regels; het is een krachtige pijler van privacy die bedrijven en individuen begeleidt in het digitale tijdperk. Dit artikel biedt een overzicht van de basisbeginselen van de AVG en hoe organisaties en individuen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe regelgeving.

Doelbinding en rechtmatigheid

De AVG legt de nadruk op het principe van doelbinding: persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. Bedrijven moeten transparant zijn over waarom ze gegevens verzamelen en ervoor zorgen dat ze hiervoor een wettelijke basis hebben.

Dataminimalisatie en noodzaak

Minder is meer. De AVG benadrukt dat alleen de noodzakelijke gegevens voor het beoogde doel mogen worden verwerkt. Bedrijven moeten hun gegevensverzameling beperken tot wat strikt essentieel is om de privacy van individuen te waarborgen.

Transparantie en informatieverstrekking

Individuen hebben het recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurt. Bedrijven moeten transparante informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het doel, de duur en de rechten van de betrokkenen.

Juistheid en actualisering

Gegevens moeten nauwkeurig en up-to-date zijn. Bovendien zijn bedrijven verplicht ervoor te zorgen dat de gegevens die ze verwerken correct zijn en worden bijgewerkt wanneer dat nodig is. Dit draagt bij aan het waarborgen van de integriteit van de gegevens.

Opslagbeperking en bewaartermijnen

Bedrijven moeten gegevens niet langer bewaren dan nodig voor het beoogde doel. De AVG stelt ook duidelijke limieten aan de bewaartermijnen, waardoor bedrijven overtollige gegevens moeten verwijderen of anonimiseren na het verstrijken van de relevante periode.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Bedrijven moeten maatregelen nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. De AVG vereist passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens te voorkomen.

Rechten van betrokkenen

De AVG versterkt de rechten van individuen over hun gegevens. Dit omvat het recht op toegang, rectificatie, vergetelheid, beperking van verwerking en overdraagbaarheid. Bedrijven moeten deze rechten respecteren en mogelijk maken.

Verantwoordingsplicht

Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze in overeenstemming zijn met de AVG. Verantwoordingsplicht houdt in dat organisaties niet alleen aan de regels voldoen, maar ook kunnen aantonen hoe ze dit doen door middel van documentatie en transparantie.

Aanpassen aan de AVG: een ongoing proces

De AVG is een leidraad voor het beschermen van privacy in een wereld waar gegevens alomtegenwoordig zijn. Het naleven van deze basisbeginselen vergt niet alleen aanpassing van bedrijven, maar ook bewustwording en medewerking van individuen. Als iedereen zijn rol begrijpt en speelt, kan de AVG een krachtige drijvende kracht zijn voor een veilige en respectvolle digitale samenleving.

De DataFactory is een applicatie met een onafhankelijke oplossing om elk type database te anonimiseren of pseudonimiseren met behoud van voorspellende waarde. Met de FileFactory van EntrD, kan gevoelige informatie in documenten en dossiers snel verwijderen. Download de FileFactory brochure hieronder voor meer informatie.